Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o zwołaniu XXIII Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 26 lutego 2021 roku o godz. 13.00

zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 26 lutego 2021 r. (piątek) godz. 1300

Sesja odbędzie się na Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Domaszowicach ul. Kolejowa 3

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Promocja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

8. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych gmin Powiatu Namysłowskiego.

9. Analiza stanu bezpieczeństwa – Komenda Powiatowa Policji.

10. Informacja z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Domaszowicach za rok 2020 oraz plany na rok 2021.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia petycji – listu otwartego „Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!” z dnia 02 stycznia 2021 r.;

2) zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Domaszowice i zwrotu części tej opłaty;

3) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domaszowice w roku 2021;

4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy;

5) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Domaszowice środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2022 roku;

6) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2021 rok;

7) o zmianie uchwały Nr XXI.176.2020 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

8) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski.    

14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

                                                                                /-/ Krzysztof Białkowski


INFORMACJA!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną proszę mieszkańców o powstrzymanie się od udziału w sesji Rady Gminy Domaszowice, w celu zapewnienia  bezpieczeństwa sobie jak i  osobom biorącym udział w obradach. Jednocześnie informuję, że dostępna będzie transmisja on-line z sesji, podczas której będzie można na bieżąco śledzić przebieg obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

/-/ Krzysztof Białkowski

Wersja XML