Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o zwołaniu XXIV Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 13 kwietnia 2021 roku o godz. 13.00

zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 13 kwietnia 2021 r. (wtorek) godz. 1300

Sesja odbędzie się na Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Domaszowicach ul. Kolejowa 3

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych  w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja z działalności Izby Rolniczej.

8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej  w Domaszowicach za rok 2020.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały nr XIX.158.2020 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28.10.2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaszowice;

2) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2021-2023; 

3) wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Domaszowice w Zakładzie Wodociągów
i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie jako zabezpieczenia udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pożyczek na rzecz tego Zakładu;

4) określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe
w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;

5) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2021 rok;

6) o zmianie uchwały Nr XXI.176.2020  Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

7) udzielenia dotacji celowej dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Domaszowicach;

8) udzielenia dotacji celowej dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

9) rozpatrzenia petycji z dnia 23 lutego 2021 r.  o wyrażenie opinii dotyczącej przeprowadzenia bezpośredniego Referendum Ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko Ludowego dla Polski;

10) rozpatrzenia petycji z dnia 02 marca 2021 r. o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego;

11) rozpatrzenia wniosku z dnia 21 marca 2021 r.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski.     

12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

                                                                                /-/ Krzysztof Białkowski


INFORMACJA!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną proszę mieszkańców o powstrzymanie się od udziału w sesji Rady Gminy Domaszowice, w celu zapewnienia  bezpieczeństwa sobie jak i  osobom biorącym udział w obradach. Jednocześnie informuję, że dostępna będzie transmisja on-line z sesji, podczas której będzie można na bieżąco śledzić przebieg obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

/-/ Krzysztof Białkowski

Wersja XML